Схеми за кандидатстване

 • Основни организации
  • Министерство на образованието и науката (2)
   • BG-175467353 - ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2)
    • BG-175467353-2022-01 - Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите
    • BG-175467353-2022-02 - Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България
  • Министерство на иновациите и растежа
  • Министерство на културата
  • Министерство на туризма (1)
   • BG-176789478 - Министерство на туризма (1)
    • BG-176789478-2022-07 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
  • Министерство на транспорта
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“