Схеми за кандидатстване

 • Основни организации
  • Министерство на образованието и науката (4)
   • BG-175467353 - ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (4)
    • BG-175467353-2022-01 - Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите
    • BG-175467353-2023-01 - Процедура "Българска научна периодика - 2023 година"
    • BG-175467353-2022-02 - Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България
    • BG-175467353-2022-03 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.
  • Министерство на иновациите и растежа
  • Министерство на културата
  • Министерство на туризма
  • Министерство на транспорта
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“