Схеми за кандидатстване

 • Основни организации
  • Министерски съвет (1)
   • BG-000695025 - Министерски съвет (1)
    • BG-000695025-2023-01 - Централизиран конкурс за избор на външни оценители
  • Министерство на образованието и науката (6)
   • BG-175467353 - ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (6)
    • BG-175467353-2023-02 - Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България
    • BG-175467353-2023-03 - Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите
    • BG-175467353-2023-07 - Програма FLAG-ERA
    • BG-175467353-2023-08 - Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Франция по Програма „Рила“
    • BG-175467353-2023-09 - Програма HERA (Humanities in the European Research Area)
    • BG-175467353-2023-10 - Програма CONCERT-Japan (Решения за въглеродно-неутрални градове)
  • Министерство на иновациите и растежа (1)
   • BG-177549112 - Министерство на иновациите и растежа (1)
    • BG-177549112-2023-01 - Удостоверение "Стартъп виза"
  • Министерство на културата
  • Министерство на туризма
  • Министерство на транспорта
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“