Схеми за кандидатстване

 • Основни организации
  • Министерски съвет
  • Министерство на образованието и науката (5)
   • BG-175467353 - ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (5)
    • BG-175467353-2024-01 - Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите
    • BG-175467353-2024-03 - Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България
    • BG-175467353-2024-06 - Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. – България–Китай – изследователски проекти
    • BG-175467353-2024-07 - Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. – България – Франция по Програма „Рила“
    • BG-175467353-2024-08 - Програма CONCERT-Japan
  • Министерство на иновациите и растежа (1)
   • BG-177549112 - Министерство на иновациите и растежа (1)
    • BG-177549112-2023-01 - Удостоверение "Стартъп виза"
  • Министерство на културата
  • Министерство на туризма
  • Министерство на транспорта
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“