Схеми за кандидатстване

 • Основни организации
  • Министерство на образованието и науката (4)
   • BG-175467353 - ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (4)
    • BG-175467353-2023-01 - Процедура "Българска научна периодика - 2023 година" (Приключил)
    • BG-175467353-2022-03 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. (Приключил)
    • BG-175467353-2022-04 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. (Приключил)
    • BG-175467353-2022-05 - Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Петър Берон и НИЕ“) – 2022 г. (Приключил)
  • Министерство на иновациите и растежа (1)
   • BG-131304835 - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (1)
    • BG-131304835-2022-01 - НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД (Приключил)
  • Министерство на културата
  • Министерство на туризма (14)
   • BG-176789478 - Министерство на туризма (14)
    • BG-176789478-2021-01 - Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 (Приключил)
    • BG-176789478-2022-01 - Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (Приключил)
    • BG-176789478-2021-02 - Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм. (Приключил)
    • BG-176789478-2022-02 - Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (Приключил)
    • BG-176789478-2021-03 - Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. поради възникналата епидемия от COVID – 19 (Приключил)
    • BG-176789478-2022-03 - Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (Приключил)
    • BG-176789478-2021-04 - Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм. (Прекратен)
    • BG-176789478-2022-04 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Приключил)
    • BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 (Приключил)
    • BG-176789478-2022-05 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Приключил)
    • BG-176789478-2021-06 - Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки (Приключил)
    • BG-176789478-2022-06 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Приключил)
    • BG-176789478-2021-07 - Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 (Приключил)
    • BG-176789478-2021-08 - Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм. (Приключил)
  • Министерство на транспорта (1)
   • BG-000695388 - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (1)
    • BG-000695388-2021-01 - Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници. (Приключил)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“