СУНИ – Модул за управление на проекти и отчитане

Чрез този модул имате възможност да управлявате договорите си, да се отчитате електронно и да осъществите комуникация с отговорната организация.

Най-общо потребителите на системата са два вида – Ръководител проект и всички други експерти, които го подпомагат. Именно затова и достъпът до системата се осъществява по два различни начина:

Вход с парола

Този достъп се осъществява с помощта на потребителско име и парола и е предназначен само за Ръководителя на проекта от страна на бенефициента. Правата се предоставят от отговорната организация, която финансира договорът.

От този профил Ръководителят на проекта от страна на бенефициента има възможност да управлява проекта, да извършва електронна комуникация с отговорната организация, да предоставя права за достъп на експертите, подпомагащи го в отчитането.

Вход с код за достъп

Този достъп е предназначен за експертите, подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането и се осъществява с помощта на потребителско име, номер на договор и код за достъп. Права до различните документи се създават и управляват от Ръководителя на проекта.

С този достъп, според предоставените му права, съответният експерт има възможност да разглежда договора и неговите изменения, да следи комуникацията с отговорната организация, да въвежда, редактира и чете различните отчетни документи.

За повече информация вижте раздел „Помощ“ или раздел „Въпроси и отговори“ на системата.

СУНИ се поддържа от дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите. Вашите въпроси може да изпращате на електронен адрес: suni@minfin.bg или да използвате формата за Обратна връзка.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“