Вход с код за достъп

Вход с код за достъп

Този достъп е предназначен за експертите, подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането и се осъществява с помощта на потребителско име, номер на договор и код за достъп.

Кодът за достъп и правата до различните документи се създават и управляват от Ръководителя на проекта.

Ако сте Ръководител на проект, моля, влезте в системата с помощта на потребителско име и парола от бутона по-долу.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“