Обратна връзка

За по-голяма оперативност, моля да изпращате Вашите въпроси, свързани с техническото функциониране на СУНИ директно и на e-mail: suni@minfin.bg

В тази страница имате възможност да изпратите съобщения, запитвания за възникнали проблеми, предложения или въпроси, които се отнасят до СУНИ. Моля, преди да се обърнете към нас с въпрос или проблем, да потърсите решението му в раздел "Помощ".

Моля да имате предвид, че настоящата електронна форма е предвидена само за технически въпроси, свързани с функционирането на СУНИ.

Моля, при описание на съобщението да използвате кирилица.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“