СУНИ – Електронно кандидатстване

Как става това, стъпките са лесни:

1. Влезте в профила си. Ако все още нямате регистрация, може да създадете своя собствена, която впоследствие да използвате за работа със системата през целия програмен период.

2. Изберете желаната програма и създайте своя нов електронен формуляр.

3. Когато попълните и приключите електронния формуляр, можете да го окомплектовате със съответните приложения и да подадете проектното предложение.

За повече информация вижте раздел „Помощ” и раздел „Въпроси и отговори” на системата.

СУНИ се поддържа от дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите. Вашите въпроси може да изпращате на електронен адрес: suni@minfin.bg или да използвате формата за Обратна връзка.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“