Приключилa/прекратена процедура

BG-176789478-2021-03 - Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. поради възникналата епидемия от COVID – 19 (Приключил)

Предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. поради възникналата епидемия от COVID – 19, осчетоводени, като такива до 05.04.2021г.

Бенефициенти по помощта са предприятия, които са претърпели загуби от невъзстановени средства от техните контрагенти, които същевременно са длъжници на своите клиенти за неосъществени пътувания по туристически пакети. В тази връзка получената като компенсация безвъзмездна финансова помощ, следва да се изразходва целево - единствено за възстановяване на дължими суми, към своите клиенти.

Краен срок: 20.07.2021 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“