Отворена схема за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-175467353-2022-06 - Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия – 2022 г.

Конкурсът се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество, ратифицирана с Указ 41 на Държавния съвет от 17.01.1972 г. обн., ДВ, бр. 15 от 22.02.1972 г. в сила от 19.03.1972 г.

Водеща институция по програмата от страна на Република Австрия е Австрийското федерално министерство на науката, изследванията и икономиката, чрез Австрийската агенция за международно сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания (OeADGmbH), ICM - Център за международно сътрудничество и мобилност, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

Краен срок: 31.01.2023 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“