Отворена схема за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-176789478-2021-06 - Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки

На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт: За „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; За „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; За „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; За „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; За „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения C (2020) 2215 от 3 април 2020 г., C (2020) 3156 от 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и C (2021) 8442 от 18 ноември 2021 г. и е със срок на действие до 30 юни 2022 г.

Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Краен срок: 04.02.2022 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“