Отворена схема за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-176789478-2023-01 - Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България

Настоящата Процедура е насочена към популяризиране на черноморския туризъм и предлагане на интегриран туристически продукт в следните черноморски общини: Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Добрич-град, Долни чифлик, Дългопол, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово, Царево и Шабла. Основната цел на Процедурата е провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристически услуги в Черноморския регион , която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост.

Допълнителни въпроси и искания за разяснения във връзка с процедурата за кандидатстване се задават на електронен адрес: BSProgram@tourism.government.bg в срок до 07.11.2023 г.

Информация за процедурата по уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент по смисъла на чл. 62 от Закон за туризма може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/uslugi-v-turizma/uvedomlenie-za-svobodno-predostavyane-na-uslugi-na-teritoriyata-na

Краен срок: 27.11.2023 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“