Речник на термини и съкращения в системата

СЪКРАЩЕНИЯ

АДАкционерно дружество
АМСАдминистрация на Министерски съвет
  
БФПБезвъзмездна финансова помощ
  
ВССВисш съдебен съвет
  
ДДСДанък добавена стойност
Доп.Допустими разходи
  
ЕАДЕднолично акционерно дружество
ЕБВРЕвропейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБЕвропейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд или всяка друга дъщерна структура на Европейската инвестиционна банка
ЕИКЕдинен идентификационен код
ЕКЕвропейска комисия
ЕООДЕднолично дружество с ограничена отговорност
ЕСЕвропейски съюз
ЕСИФЕвропейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФЕвропейски социален фонд
ЕТЕдноличен търговец
ЕФРРЕвропейски фонд за регионално развитие
  
ЗОПЗакон за обществените поръчки
  
ИМЗИнициатива за младежка заетост
СУНИИнформационна система за управление и наблюдение 2020
  
КДКомандитно дружество
КДАКомандитно дружество с акции
КИД 2008Код за класификация на икономическите дейности на Националния статистически институт
КФKoхезионен фонд
  
МСПМикро-, малко или средно предприятие съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията
МФМинистерство на финансите
МФИМеждународни финансови институции
  
НСИНационален статистически институт
НФНационално финансиране
  
ОООдитен орган
ООДДружество с ограничена отговорност
ОПДУОперативна програма "Добро управление"
ОПИКОперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
ОПНОИРОперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
ОПОСОперативна програма "Околна среда"
ОПРРОперативна програма "Региони в растеж"
ОПРЧРОперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ОПТТИОперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"
ОПХОперативна програма „Храни“
  
ПМСПостановление на Министерски съвет
ПЧППублично-частно партньорство
  
РПРежим на помощта
  
СБСветовна банка
СДСъбирателно дружество
СОСертифициращ орган
СПСпоразумение за партньорство
  
УОУправляващ орган
  
ФЕПНЛФонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
  
ЦКЗЦентрално координационно звено

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Бенефициент Публична или частна организация, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операция.
Водеща програма Програмата, по която е определен най-голям финансов ресурс за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения.
Интегрирано проектно предложение Проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по повече от една програма.
Кандидати за безвъзмездна финансова помощ Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
Конкретен бенефициент Организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма.
Номер на проектно предложение СУНИ генерира автоматичен номер на проектното предложение, който съдържа:
  • Код на оперативна програма(уникален код с общ размер 11 символа (букви и цифри), следван от разделителна линия „–“;
  • Номер на приоритетната ос (Общ размер 1 символ (цифра)), следван от разделителна точка „ . “;
  • Пореден номер на процедурата по съответната приоритетна ос (Общ размер 3 символа (цифри)), следван от разделителна линия „ - “;
  • Пореден номер на регистриран проект по съответната процедура (Общ размер 4 символа (цифри)).
Оценка на административното съответствие и допустимостта Етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ Всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансово изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Приоритетна ос Една от целите на стратегията в оперативна програма, включваща група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.
Проектно предложение Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.
Специфична цел Резултатът, за който допринася инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза в определен национален или регионален контекст чрез действия или мерки, предприети в рамките на такъв приоритет.
Техническа и финансова оценка Оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите.
Одитен орган Национален, регионален или местен публичен орган или организация, функционално независим от управляващия орган и от сертифициращия орган, който следва да гарантира провеждането на одити на системите за управление и контрол, на подходяща извадка от операции и на счетоводните отчети (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”).
Операция Проект, договор, действие или група проекти, избрани от управляващите органи на съответните програми или на тяхна отговорност, които допринасят за целите на приоритета или приоритетите, към които се отнасят; в контекста на финансовите инструменти операцията е съставена от финансовия принос от една програма за финансови инструменти и последващата финансова подкрепа, която тези финансови инструменти предоставят.
Сертифициращ орган Национален, регионален или местен публичен орган или организация, който изготвя и подава до Комисията заявления за плащане, изготвя счетоводните отчети и сертифицира тяхната пълнота, точност и достоверност, както и че записаните в тях разходи съответстват на приложимите правила на Съюза и национални правила.
Споразумение за партньорство Документ, изготвен от държава-членка с участието на партньорите в съответствие с подхода на многостепенно управление, в който е определена стратегията на посочената държава-членка, нейните приоритети и организация за ефективното и ефикасно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за целите на изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и който е одобрен от Комисията след оценка и диалог със съответната държава-членка.
Управляващ орган Национален, регионален или местен публичен орган или организация или частна организация, която отговаря за управлението на оперативната програма в съответствие с принципа на доброто финансово управление.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.005-0005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“